Quy định về việc xuất Hóa đơn (Bill) mua hộ hàng hóa.